مستندات

نگارش ۳٫۰٫۳


پرونده‌های ویرایش شده

wp-includes/version.php
xmlrpc.php
readme.html
wp-admin/includes/update-core.php