مستندات

مدیریت


نوشته ها

لیست مطالب ارسالی نمایش داده می‌شود که می‌توانید هر کدام از آن ها را حذف یا ویرایش کنید و حتی می‌توان فیلتر های مختلف را برای نمایش لیست مطالب خاص را به کار برد.

برگه ها

لیست برگه های ساخته شده نمایش داده می‌شود که می‌توانید هر کدام از آن ها را حذف یا ویرایش کنید و حتی می‌توان فیلتر های مختلف را برای نمایش لیست برگه های خاص به کار برد.

بارگذاری ها

دسته ها

از طریق این قسمت می‌توان دسته ها و یا موضوعات جدید ایجاد کرد و لیست آنها را مشاهده کرد.

فهرست دسته ها

فهرست دسته های ایجاد شده از این قسمت نمایش داده می‌شود که می‌توان آن ها را حذف و ویرایش هم کرد.

افزودن دسته تازه

از این قسمت می‌توانید دسته جدید ایجاد کنید.

نام دسته

نام دسته جدید را در این قسمت نوشته می‌شود.

نامک دسته (نام لاتین)

نام لاتین دسته در این قسمت نوشته می‌شود.

سر آغاز دسته

دسته‌ی مادر دسته را از اینجا انتخاب می‌شود.

توضیح

توضیح مربوط به دسته در این قسمت قرار می‌گیرد.

پرونده ها

در این قسمت فایل های پوسته‌ی فعلی شما به همراه محتوایشان نمایش داده می‌شود که می‌توانید از این قسمت آن ها را ویرایش کنید.

درون ریزی

از طریق این قسمت میتوانید فایل های پشتیبانی را که تهیه کرده اید بازگردانی کنید.

برون بری

با استفاده از این قسمت می‌توانید از محتویات (مطظالب٬نظرات٬ پیوند ها و…) فایل پشتیبان تهیه کنید تا در صورت نیاز و بروز مشکل اطلاعاتتان از بین نرود و دوباره اطلاعات خود را برگردانید.