مستندات

توابع پوسته


از توابع پوسته به منظور نمایش اطلاعات به صورت پویا و یا شخصی سازی وبلاگ، در پوسته استفاده می شود. بدین

ترتیب ابزاری در اختیارتان قرار می گیرد تا بتوانید وبلاگتان را به وبلاگی منحصر به فرد و جالب درست مانند خودتان تبدیل

کنید. در ادامه فهرستی از توابع کاربر متداول که در وردپرس دردسترس هستند آمده است. این فهرست بر اساس رده

بندی کارویژه توابع تنظیم شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد توابع پوسته و به طور کلی پوسته ها به موارد زیر مراجعه کنید:

 • [[ورود به دنیای توابع پوسته]] (مقدمه ای بر توابع پوسته)
 • [[کالبدشکافی تابع پوسته]] (جزییات شیوه قرار دادن توابع در پرونده های پوسته)
 • [[چگونگی همخوانی با پارامترهای تابع]] ( جزئیات شیوه استفاده از پارامترها در تابع)
 • [[گنجاندن توابع]] (توابع افزوده شده ای که در اینجا به نمایش در نمی آیند، مربوط به گنجاندن یک پروندهپوسته در یک پرونده پوسته دیگر)
 • [[توابع شرطی]] (توابع افزوده شده بیشتری که در اینجا به نمایش در نمی آیند، مربوط به انعطاف پذیرکردن هر چه بیشتر پوسته های شما به کمک گزینه ها)
 • [[توابع]] ( فهرستی کامل از منابع قالب، پوسته و تابع)
 • [[ورود به دنیای توابع پوسته]] ( مقدمه ای بر توابع پوسته)

چنان چه تمایل فراوانی برای تکمیل یک تابع پوسته خاص دارید شما را تشویق می کنیم تا برای استفاده سایر کاربران

وردپرس، مستندات آن را تکمیل کنید. البته قبل از اقدام به این کار برای دریافت کمک و راهنمایی در زمینه ویرایش

صفحات مستندات به [[مشارکت با وردپرس]] مراجعه کنید.

توجه: برخی از توابع پوسته که در زیر فهرست شده اند برای نگارش هایی خاص از وردپرس، جدید

هستند. به این موضوع در جای خود اشاره شده است (نمونه: “Version 2.1”) . این عبارت بدین معناست که تابع مورد

نظر در نگارش های منتشر شده پیش از نسخه مذکور، قابل استفاده نیست. توابعی که در فهرست از رده خارج شده ها

قرار دارند نیز در نگارش ۲ و نگارش های قبل از آن، در دسترس نیستند. بعد از توابع از رده خارج شده

جدید نیز نگارشی که بعد از آن این توابع از رده خارج محسوب می شوند، درج شده است ( نمونه:

“Deprecated in 2.1”).

برچسب‌ها

توابع گنجاندن

 • [[توابع گنجاندن|comments_template]]
 • [[توابع گنجاندن|get_footer]]
 • [[توابع گنجاندن|get_header]]
 • get_search_form
 • [[توابع گنجاندن|get_sidebar]]
 • get_template_part

توابع اطلاعات سایت

 • bloginfo
 • bloginfo_rss
 • get_bloginfo
 • get_bloginfo_rss

توابع لیست‌ها و منوهای افتادنی

 • wp_dropdown_categories
 • wp_dropdown_pages
 • wp_dropdown_users
 • wp_get_archives
 • wp_list_authors
 • wp_list_bookmarks
 • wp_list_categories
 • wp_list_comments
 • wp_list_pages
 • wp_page_menu

توبع ورود/خروج

 • is_user_logged_in
 • wp_login_form
 • wp_login_url
 • wp_loginout
 • wp_logout
 • wp_logout_url
 • wp_lostpassword_url
 • wp_register
 • wp_registration_url

توابع نوشته

 • body_class
 • next_image_link
 • next_post_link
 • next_posts_link
 • post_class
 • post_password_required
 • posts_nav_link
 • previous_image_link
 • previous_post_link
 • previous_posts_link
 • single_post_title
 • sticky_class
 • the_category
 • the_category_rss
 • the_content
 • the_content_rss
 • the_excerpt
 • the_excerpt_rss
 • the_ID
 • the_meta
 • the_shortlink
 • the_tags
 • the_title
 • the_title_attribute
 • the_title_rss
 • wp_link_pages

توابع دیدگاه‌ها

 • cancel_comment_reply_link
 • comment_author
 • comment_author_email
 • comment_author_email_link
 • comment_author_IP
 • comment_author_link
 • comment_author_rss
 • comment_author_url
 • comment_author_url_link
 • comment_class
 • comment_date
 • comment_excerpt
 • comment_form_title
 • comment_form
 • comment_ID
 • comment_id_fields
 • comment_reply_link
 • comment_text
 • comment_text_rss
 • comment_time
 • comment_type
 • comments_link
 • comments_number
 • comments_popup_link
 • comments_popup_script
 • comments_rss_link
 • get_avatar
 • next_comments_link
 • paginate_comments_links
 • permalink_comments_rss
 • previous_comments_link
 • wp_list_comments

توابع بند‌انگشتی‌های نوشته‌ها

 • get_post_thumbnail_id
 • get_the_post_thumbnail
 • has_post_thumbnail
 • the_post_thumbnail

توابع پیوست‌ها

 • get_attachment_link
 • is_attachment
 • the_attachment_link
 • wp_attachment_is_image
 • wp_get_attachment_image
 • wp_get_attachment_image_src
 • wp_get_attachment_metadata

توابع دسته بندی‌ها

 • category_description
 • single_cat_title
 • the_category
 • the_category_rss
 • wp_dropdown_categories
 • wp_list_categories

توابع برچسب‌ها

 • single_tag_title
 • tag_description
 • the_tags
 • wp_generate_tag_cloud
 • wp_tag_cloud

توابع نگارنده

 • the_author
 • get_the_author
 • the_author_link
 • get_the_author_link
 • the_author_meta
 • the_author_posts
 • the_author_posts_link
 • wp_dropdown_users
 • wp_list_authors
 • get_author_posts_url

توابع تاریخ و زمان

 • get_calendar
 • get_the_date
 • single_month_title
 • the_date
 • the_date_xml
 • the_modified_author
 • the_modified_date
 • the_modified_time
 • the_time

توابع پیوندیکتا

 • get_permalink
 • get_post_permalink
 • permalink_anchor
 • permalink_single_rss
 • post_permalink
 • the_permalink

توابع پیوندکوتاه

 • the_shortlink
 • wp_get_shortlink
 • wp_shortlink_header
 • wp_shortlink_wp_head

توابع مدیریت پیوندها

 • get_bookmark
 • get_bookmark_field
 • get_bookmarks
 • wp_list_bookmarks

توابع ویرایش پیوند‌ها

 • edit_bookmark_link
 • edit_comment_link
 • edit_post_link
 • edit_tag_link

توابع عنوان

 • single_cat_title
 • single_month_title
 • single_post_title
 • single_tag_title
 • the_search_query
 • wp_title

توابع Query

 • get_posts
 • query_posts
 • rewind_posts
 • wp_reset_query

توابع منوهای هدایتگر

 • wp_get_nav_menu
 • wp_get_nav_menu_item
 • wp_nav_menu

توابع سفارشی taxonomy

 • term_description
 • single_term_title
 • get_the_term_list
 • the_terms
 • the_taxonomies

توابع دسته‌بندی نشده

(لطفاً دسته‌بندی شوند)

wp-includes/link-template.php:

 • get_admin_url (3.0+)
 • get_home_url (3.0+)
 • get_search_link (3.0+)
 • get_site_url (3.0+)
 • home_url (3.0+)
 • the_feed_link (3.0+)
 • wp_ajaxurl (3.0+)

منبع کد

منابع

Category:Template Tags

منابع بیرونی