مستندات

معتبرسازی سایت


فهرست بررسی کننده ها

برای راحتی کاربران وردپرس فارسی فهرستی از سایت هایی که سایت شما را از جهات مختلف مانند CSS و مختوا بررسی می کنند گردآوری شده است:

معتبرسازی HTML

معتبرسازی CSS

معتبرسازی از طریق ارسال پرونده

معتبر سازی خوراک