مستندات

توابع پوسته » the_category


توضیحات

پیوندهای مربوط به دسته یا دسته‌هایی را که نوشته به آن‌ها تعلق دارد نمایش می‌دهد٬ این تابع باید در [[حلقه وردپرس]] استفاده شود.

طرز کار

%%% <?php the_category(‘separator’, ‘parents’ ); ?> %%%

نمونه‌ها

جداشده به‌وسیله‌ی فاصله

این کاربرد، دسته‌ها را به‌وسیله‌ی خط فاصله از هم جدا می‌کند.

<p>Categories: <?php the_category(' '); ?></p>

جداشده به‌وسیله‌ی ویرگول

پیوند به دسته‌ها را نشان می دهد. هر دسته به‌وسیله‌ی ویرگول از بقیه جدا می‌شود (اگر بیشتر از یک دسته باشد).

<p>This post is in: <?php the_category(', '); ?></p>
This post is in: WordPress, Computers, Blogging

جدا شده به‌وسیله‌ی پیکان

پیوند به دسته‌ها را با یک پیکان (>)نشان می‌دهد که دسته‌ها را از هم جدا می‌کند. (توجه: در استفاده از این مورد دقت کنید، چرا که ممکن است برخی از بازدیدکنندگان، یک دسته با > را با یک زیردسته از همان دسته اشتباه بگیرند.

<p>Categories: <?php the_category(' &gt; '); ?></p>
Categories: WordPress > Computers > Blogging

جدا شده به‌وسیله‌ی دایره

پیوند به دسته‌ها را نشان می دهد که به‌وسیله‌ی یک دایره (•) از هم جدا می‌شوند.

%%%

Post Categories: <?php the_category(‘ &bull; ‘); ?>

%%%

Post Categories: WordPressComputersBlogging

پارامترها

جداکننده (رشته) متن یا کاراکتری که بین هر دسته از پیوندها نشان داده می‌شود. پیوندها در حالت پیش‌فرض بدون نظم خاص نشان داده می‌شوند.

مادر (رشته) نحوه نشان دادن پیوندهایی که در (زیر)دسته‌های فرزند قرار دارند. شیوه‌های مختلف این کار عبارتند از:

  • 'چندتایی' – پیوندهای جداگانه به دسته‌های مادر و فرزند را با مشخص کردن رابطه‌ی “مادر/فرزند” نمایش می‌دهد.
  • 'تکی' – تنها پیوند به دسته‌های فرزند را نمایش می‌دهد که متن پیوند، رابطه‌ی “مادر/فرزند” را مشخص می‌کند.

توجه: به‌طور پیش‌فرض تنها به دسته فرزند پیوند وجود دارد که هیچ رابطه‌ای را مشخص نمی‌کند.